Kolano 2019 (RTG/USG/TK/MR i warsztaty diagnostyczne USG)

6-9 marca 2019 r., Hotel Sadova****, Gdańsk